سید اکبر ساداتی بالادهی

مدیریت توسعه علوم

1) فعاليت هاي تحصيلي  : 

کارشناسی ناپیوسته مهندسی علوم کشاورزی ( زراعت و اصلاح نباتات )

كارشناسی ارشد مدیریت صنايع (گرایش سیستم و بهره وری)

کارشناسی ارشد مهندسی علوم خاکشناسی (گرایش شیمی وحاصلخیزی)با کسب رتبه اولی

دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت منابع خاک باگرایش فیزیک وحفاظت خاک(نخستین دانشجوی دکترای تخصصی استعدادهای برتر...)

  2) فعاليتهاي فرهنگي  و پژوهشی :

 -  نویسنده بیش از 42 عنوان کتاب دانشگاهی وتحقیقاتی ( 6 عنوان نوظهور درکشور) .

 - نویسنده نخستین کتاب فرهنگ بهره وری (اکسیرمدیریت) درایران درسال 1374.

 - نویسنده نخستین کتاب مدیریت علفهای هرز، بارویکرد بدون کود و سم درکشور درسال 1369،چاپ چهارم .

 - نویسنده نخستین کتاب هم افزایی بارویکرد توانمندسازی ایران با عرضه و تقاضای محصولات درون زایی .

 - منتخب برترین مقاله پژوهشی درهمایش سراسری کار و تعالی سازمانی درسال 1391.

 - منتخب مقاله- نقش آفرینی اصول مدیریت منابع خاک برهم افزایی عناصر درمنطقه ریزوسفری جذب گیاه.

 -  منتخب برترین مقاله پژوهشی دراولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری وتولید ملی درسال 1391 .

 - منتخب برترین مقاله پژوهشی تحت عنوان بهره وری نیروی انسانی متخصص درجهان سوم.

 - کشاورزی دینامیک در قلمرو مـدیریت منابع خاک بارویکرد؛ خاک ورزی حفاظتی  دراقلیم های ناپایدار ایران.

 - منتخب برترین مقاله پژوهشی دراولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران.

 - برنج افزایی با استراتژی  هم حرکتی خواندنِ منابع دربهینه سازی عنصرسیلیس دربسترکشت نیازمند 1395.

 - منتخب مقاله پژوهشی باعنوان:مطالعات موردی دراقتصادکشاورزی پایدار(بارویکرد؛شناخت حلقه های مفقوده ...)

 - کاربردبرنامه استراتژیک درحل بحرانهای زیست محیطی وبرون رفت از موقعیت کنونی دریاچه ارومیه 1395.

 - استراتژیها والگوهای دستیابی به چشم انداز کشاورزی پایدار بارویکرد؛ جایگزینی نانوکودها به جای ماکروکودها.

 - ثبت اختراع باعنوان : زیست بوم گیاهان خوراکی متحرک درجشنواره ایده های برتر درسال 1390 .

  - پایش کشاورزی مرسوم هزار جریب درگذر زمان ومکان با نگاه مدیریت راهبردی 1396.

-(Article):Productivity of rice crop cynergy with macro and micro elements in the rhizosphere of plant growth.(Case studies element of silicon with the other elements in Mazandaran - Iran).

 - منتخب کارشناس ارشد خبره وعالی ازسوی وزارت صنعت، معدن وتجارت درسال 1387 .

 - منتخب داور علمی دردومین وششمین کنفرانس بین المللی مدیریت،کارآفرینی وتوسعه اقتصادی 92-93.

 - منتخب داورعلمی درهمایش علمی پژوهشی کشاورزی، مهندسی ژنتیک و گیاه پزشکی ایران 1395.

 - منتخب داور علمی دراولین همایش بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران –چالشها وراهکارها.و...

 - منتخب داورعلمی درهمایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران. و...

- منتخب داور علمی در اولین تا نهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار

3) فعاليت هاي  آموزشی- دانشگاهي  و مدیریت های اجرایی :
1)     سابقه تدریس حدود 23 سال دردانشگاه های مازندران وگلستان طی سالهای 1373 تاکنون .

2)     سابقه تدریس درکلاس های کار آفرینی ومدیریت برای بنگاه های اقتصادی منطقه مازندران وگلستان و...

3)     سابقه مدیریتی(کشت وصنعت شمال- دانه های روغنی – شرکت دخانیات-دانشگاه آزاد با بیش از22سال)و...

4) تشویقات کشوری :
    1) دریافت جایزه نویسنده برتر درسالهای 1386 و 1389 و...

   2 ) دریافت جایزه برترین ایده ها وطرح های فرهنگی ازسوی وزارت علوم ،تحقیقات وفن آوری درسال  1378.

   3 ) دریافت نشان عالی برترین درقلمرو کاروتعالی ازسوی وزارت کارواموراجتماعی ووزیر ارشاد درسال 1389.

4)    دریافت جایزه پژوهشگر برتر درقلمرو-  صیانت اجتماعی ایثارگران درایران 1404 (دربعُدمعنوی) درسال 1391.

5)    دریافت جایزه پژوهشگر برتر کشوری درقلمرو- نقش نخبگان درتولیدفرهنگ ناب درسال 1393.

6)     سایرفعالیت های اجتماعی، و رزشی :  

) عضو رتبه1سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی 2)عضوانجمن علوم خاک ایران 3 -متخصص دربرنامه ریزی و کارآفرینی سازمانی 4- متخصص در آمایش سرزمین 5  - قهرمان دو و میدانی کشور درطی سالهای 1358 لغایت 1368و...           

نظرات