حمید علی بیکی

مدیرعامل شرکت سریع ارتباط آرین، مشاور توسعه بازار و سرمایه گذاری در کشورهای همسایه

نظرات