معصومه خان احمدی

رییس پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهي کرمانشاه

نظرات