ناصرعلی سعادت

بنیانگذار و مدیرعامل ندارایانه

نظرات