باقر بحری تبریزی فرد

بنیانگذار و مدیرعامل گروه شرکت‌های آتنا

نظرات