سجاد سلجوقی

بنیان گذار رایانش ابری پیشرو و مدیرعامل سابق عدد

نظرات