پیام پورمیرزا

مدیر عامل شرکت MAHFA WORLD RESOURCES

مدیر عامل شرکت MAHFA WORLD RESOURCES
رییس هیئت مدیره شرکت VOGUE MALAYSIA
عضو هیئت مدیره شرکت ARFA MEDIC

نظرات