سارا مرادی

مشاوره تحصیلی

لیسانس شیمی کاربردی (تهران مرکز)...ارشد شیمی تجزیه(علم و صنعت)

2سال سابقه کار در سمت مشاوره تحصیلی میباشم...

نظرات