حامد کریمیان

 مدیرعامل شرکت فناور کلیک سازه پرزین، 95-97، مدیر اجرایی شرکت VMZinc فرانسه در ایران، 94-95، مدیرعامل شرکت ساختمانی راش عمران کیش، 90-93،  سرپرست کارخانه تولید سازه های پیش ساخته راشستان، 92-93، کارشناس دفتر فنی شرکت انبوه ساز عمران و نوسازی کرمانشاهان، 86-92

نظرات