احمد عامری

مدیر مسئول

مدیر مسئول روابط عمومی نوین ایران

مدیر مسئول ارتباطات سلامت

برگزیده جشنواره سراسری فضای مجازی و رسانه

برگزیده جشنواره انتشارات روابط عمومی

برگزیده جشنواره فرهنگی هنری جامعه پزشکی سراسر کشور

برگزیده دومین جشنواره ملی رسانه های سلامت

فعالیت در حوزه روابط عمومی ، ارتباطات ، فضای مجازی و مخاطب شناسی

کاردانی حرفه ای خبرنگاری

کارشناسی روابط عمومی الکترونیک

کارشناسی ارشد ارتباطات اجتماعی

داری مجوز فعالیت فرهنگی دیجیتال در حوزه برخط و حامل

نظرات