مرتضی مولایی

 • دبیر انجمن علمی مکاترونیک دانشگاه تهران

• معاونت پژوهش در مدارس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان

• طراحی و ساخت ربات‌ مین‌یاب، ربات لوله‌پیما، ربات شش‌پا و…

• طراحی و ساخت چاپ‌گر سه‌بعدی FDM

• طراحی و ساخت دستگاه اندازه‌گیری فرکانس تشکیل حباب در جریان دوفازی

• طراحی و ساخت دستگاه ویسکومتر نوری

• طراحی چاپگر زیستی به روش میکرواکستروژن و الکتروریسی

نظرات