علی رویین

کارشناس مرکز رشد هنر و علوم انسانی در پارک علم و فناوری مدرس(2 سال)، عضو کمیته ارزیابی کیفی دانشگاه تهران- پردیس هنرهای زیبا- دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، عضو بنیاد ملی نخبگان، استان تهران

نظرات