جواد حاتمی

 معاون سازمان سنجش و آموزش کشور، معاون دانشگاه علمی و کاربردی

نظرات