علی عقلایی

عضو ملی بنیاد نخبگان-عضو انجمن کشت بافت گیاهی ایران-رئیس هیئت مدیره شرکت آروین در شیراز-عضو هیئت مدیره شرکت کشت بافت خانه سبز در شیراز-مدیر عامل شرکت اویژه کشت بافت اروین –کارافرین برتر سال 96 –

نظرات