احمد معینی

برگزاری دوره‌های تئوری و عملی کشت بافت گیاهی؛ برگزاری دوره‌های تخصصی در زمینه ریزازدیادی، تولید متابولیت‌های ثانویه دارویی و تولید گیاهان هاپلویید؛ طراحی و راه‌اندازی آزمایشگاه کشت بافت گیاهی تحقیقاتی و تولیدی؛ مشاوره و تهیه پروتک‌ های ریزازدیادی؛ تولید بنفشه افریقایی از طریق کشت بافت.

نظرات