علی سررشته داری

سوابق اجرایی مدیر عضویت هیات علمی دانشگاه، فعالیت پیوسته در مراکز تحقیقاتی و توسعه ای مختلف، راه اندازی و توسعه آزمایشگاه و مرکز فعالیت های تحقیقاتی، ارائه چندین عنوان ثبت اختراع، چاپ و انتشار کتاب و مقالات و داوری در حوزه‌های کتاب، مقالات، جشنواره، طرح های دانشگاهی، صنعتی و همچنین طرح های نوآورانه

نظرات