رضا شالباف

پسا دکتری علوم شناختی، عضو گروه مدل سازی شناختی موسسه آموزش عالی علوم شناختی

نظرات