مصطفی رضی رشت آبادی

کارشناس ارشد مدیریت تکنولوژی و نوآوری

نظرات