عیسی منصوری

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

نظرات