محمدرضا زالی

قائم مقام مدیرعامل بنیاد حامیان دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

نظرات