محمدمهدی فنایی

مدیرعامل بنیاد حامیان دانشکده کارآفرینی و مدیرعامل الکترو کویر

نظرات