بیژن خسروانی

استاد بین المللی دانشگاه و مشاور ارشد بین المللی در بخش مدیریت راهبردی

نظرات