داریوش محجوبی

پژوهشگر نوآوری در دانشگاه تگزاس آمریکا و تهران

نظرات