نادر سیدامیری

رئیس آموزش‌های آزاد دانشکده کارآفرینی

نظرات