سعید مشکین فام

مشاور طرح و برنامه بانک اقتصاد نوین
مدرس 10 کارگاه و دوره آموزشی
مجری بیش از 10 طرح تحقیقاتی و مشاوره ای

نظرات