وحید خسروی

مدیر عامل "ایده پردازان " و کار آفرین موفق

نظرات