شقایق حق جوی جوانمرد

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

  عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دکتری حرفه ای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، سال ۱۳۸۱  

 دکتری تخصصی فیزیولوژی عروق، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، سال ۱۳۸۶

 دوره تکمیلی آنژیو ژنز، کلینیک کلیولند آمریکا، سال ۲۰۱۰ 

دوره تکمیلی سلولهای بنیادی، دانشگاه آیوا آمریکا، سال ۲۰۱۱ 

نظرات