روزبه پیروز

سمت قبلی: عضو هیئت مدیره شرکت پارس پلیکان فیروزه
تحصیلات: کارشناس ارشد مدیریت

نظرات