رامین ربیعی

تاریخ عضویت در هیئت مدیره: از ۵ دی ۱۳۹۴
سمت قبلی: عضو هیئت مدیره شرکت دانا تجارت آرتا
تحصیلات: کارشناس ارشد مدیریت بنگاه­داری

نظرات