حسین سلیمی

تاریخ عضویت در هیئت مدیره: از ۱۶ اسفند ۱۳۹۴
سمت قبلی: عضو هیئت مدیره شرکت پرشیا جاوید پویا
تحصیلات: کارشناس ارشد بازرگانی با گرایش مالی

نظرات