حمید نجارزادگان

مدیرعامل استارتاپ EO

نظرات

از این جلسه بسیار استفاده کردیم، امیدواریم که سادکاپ و شتابدهنده ها گام دسترسی در پیشرفت فناوری داشته باشند. در ضمن برخورد نامناسب مدیر عامل یک شتابدهنده به کل مجموعه تاثیر نداشته باشد.