محمد ثالثی

نظرات

مدیری بسیار لایق که توجه زیادی به رشد سازمانی داره با آرزوی موفقیت!