رضا حمزه

مدیر اجرایی شرکت سرمایه گذاری مکث سرمایه

نظرات