امیر نفریه

مدیر کل منابع انسانی گروه زرین رویا

نظرات