حمید خدائی

بنیانگدار هزار مارکت

فارغ التحصیل رشته مهندسی کشتی گرایش موتور از دانشگاه صنعت نفت

بنیانگذار پادا

بنیانگذار هزار مارکت

نظرات