بهار مدیری

مدیر کسب و کارهای الکترونیک گروه خسرومدیساطب

نظرات