علی معتمدزادگان

رییس پارک علم و فناوری مازندران

کارشناسی: علوم و صنایع غذایی، دانشگاه تهران، 1374 
کارشناسی ارشد: علوم و صنایع غذایی، دانشگاه فردوسی مشهد، 1377 
دکتری: علوم و صنایع غذایی، دانشگاه فردوسی مشهد- دانشگاه کورنل آمریکا، 1383


عضو هیات علمی تمام وقت گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی ساری. ساري، كيلومتر 9 جاده خزرآباد، صندوق پستي 578.  

نظرات