حبیب ابراهیم پور

مسئول پارک علم و فناوری اردبیل

دانشیار مدیریت دولتی دانشگاه محقق اردبیلی

سوابق شغلی

رییس دانشکده ادبیات و علوم انسانی از 1394
معاون‌ پژوهشی ‌و‌تحصیلات ‌تکمیلی دانشکده علوم انسانی دانشگاه محقق اردبیلی 2 سال1389-1390)‎
معاون آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه محقق اردبیلی یک و نیم سال (1388)‏
مدیر كل گروه علمی آموزشی مدیریت مرکز آموزش صدا و سیمای تهران 3 سال(1386-1388)
مدير گروه مديريت و اقتصاد دانشگاه محقق اردبيلي 1393 و 1394
مشاور علمی و راهنمای تدوین برنامه راهبردی دانشگاه 1394 و 1395
رییس شورای گروه‌های علمی آموزشی مرکز آموزش صدا و سیمای تهران به مدت 2 سال(1385-1386)
رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی استان اردبیل 1395
رییس انجمن مدیریت دولتی استان 1395
عضو انجمن علوم مدیریت ایران 1395
عضو انجمن مدیریت ایران 1395
عضو انجمن مدیریت منابع انسانی ایران 1395
عضو شورای مرکزی اتاق فکر استانی 1394
عضو کمیته ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه 1395
رییس کنفرانس توسعه منابع انسانی دی ماه 1394
دبیر علمی همایش ملی "مدیریت توسعه پایدار گردشگری با رویکرد سلامت و ورزشی" مهر 1394
عضو هیات نظارت و ارزیابی آموزش عالی(دانشگاه‌هاي) استان اردبیل (از 1390)
نایب رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی استان اردبیل 1393
عضو کمیته دانشگاهی کنفرانس بین‌المللی سرمایه فکری(از 1388)
عضو شورای کارشناسی نشریه الکترونیکی مدیریت رسانه 1386-1388
مدیر مطالعاتی پروژه کارآمدسازی منابع انسانی ‎سازمان صدا و سیما(1387)
عضو شورای تحول اداری دانشگاه محقق اردبیلی و صدا و سیمای مرکز اردبیل(از 1390)

نظرات