نسیم زین العابدینی

رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی آرمان سوله اردبیل

نظرات