امید امیرغیاثوند

مدیر شتابدهنده سورس و هیئت مدیره سینتک

نظرات