ابراهیم شادافروغ

مدیر عامل

برنامه نویس و توسعه دهنده نرم افزار از سال 1381 تا کنون
حضور در تدوین 2 شماره استاندارد فنی سازمان ملی استاندارد ایران در حوزه سیستم ها تشخیص هویت
شرکت هوشمند نرم افزار حسام - مدیر عامل
شرکت هوش مصنوعی رایوز - بازرگانی و فروش
شرکت صنعتی معدنی پرفیری ایرانیان - فروش
شرکت جهان پویای وارنا - فروش و بازرگانی خارجی
شرکت سیستم های کارا و اثربخش - پشتیبانی
شرکت هوشمند نرم افزار پویندگان- عضو هیئت مدیره
شرکت فنی و مهندسی مبتکران هوشمند رایانه - عضو هیئت مدیره

نظرات