بابک شعبان نژاد گیلاکجانی

مدیر گروه جهادی توسکا (توسعه کسب و کارهای خانگی ایران)

نظرات