سید مهدی جوادزاده

مدیر مرکز رشد واحدهای فناور زاهدان/ منتور مرکز رشد

مسئول راه اندازی سرای نوآوری

مدیر مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه

نظرات