سیدمهدی ابطحی

رییس شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان

نظرات