محمد قاسمی

مدیرعامل سوشیانت

او اولین نوپا خود را با (SazAmooz) آغاز کرده و آن را به اولین چالش نوآوری ایران فرستاد. او توانست نوپا خود را در رده ۵ از ۲۰ قرار دهد و همچنین موفق به پیدا کردن سرمایه گذار شد. اما او راضی به کار با تیم دیگری نشد. پس از آن او تیم خود را

شکل داد و اولین دفترخود را با انرژی زیاد و تعدادی از افراد با تجربه به نام  تیم WNetwork  (شبکه وب) راه اندازی کرد.

نظرات