علی صبور

مدیرعامل

مدیرعامل شرکت کارن ارغوان فاری (استارت اپ های آنی کسب-ال سورن)

مربی کوچ

ایده پرداز

نظرات