محمد توتیا

محمد دانشجوی مهندسی نرم   افزار است که بیش از ۱ سال و نیم در زمینه مدیریت تیم ها توسعه اندروید فعالیت داشته و هم چنین ۱سال سابقه مدیریت شبکه های اجتماعی را دارد. او هم اکنون مدیریت تیم را به عهده دارد.

نظرات