طواری دادرسی غیر مربوط به ادلّه اثبات دعوا چیست؟

طواری دادرسی غیر مربوط به ادله اثبات دعوا به ۲ دسته تقسیم می‌شوند: دسته اول اموری است که از طرف اصحاب دعوا یا شخص ثالث (فردی که جز اصحاب دعوا نیست ولی در پرونده ورود می‌­کند) مطرح می‌­شود اما دسته دوم اموری است که قاضی یا مدیر دفتر دادگاه بسته به احوال پرونده انجام می‌­دهند. ۱_تفکیک و توام نمودن دعاوی: ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌کند: «اگر به موجب یک دادخواست دعاوی متعددی اقامه شود که با یکدیگر ارتباط کامل نداشته باشند و دادگاه نتواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی کند دعاوی اقامه شده را از یکدیگر تفکیک و به هریک در صورت صلاحیت جداگانه رسیدگی می­ کند و ‌در غیر این صورت نسبت به آنچه صلاحیت ندارد با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مراجع صالح ارسال می‌­نماید». ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌کند: «اگر دعوای دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد دادگاه به تمامی آنها یکجا رسیدگی می‌­نماید». ۳_ زوال دادرسی و دعوا: استرداد دادخواست: ممکن است خواهان در حین دادرسی دادخواست خود را پس بگیرد (ماده ۳۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی).

متن کامل نوشته در سایت صلح: مرجع حقوقی ایران

  منبع بلاگ

  صلح: مرجع حقوقی ایران

  صلح: مرجع حقوقی ایران

  مرجع کلیه نیازهای حقوقی کشور

   نظرات