انواع اعتراض نسبت به آراء قضایی

مهلت واخواهی برای افراد داخل ایران ۲۰ روز و برای افراد مقیم خارج از کشور ۲ ماه از تاریخ ابلاغ واقعی حکم است. مهلت تجدیدنظرخواهی نیز همانند مورد واخواهی ۲۰ روز برای اشخاص مقیم ایران و دو ماه برای اشخاص مقیم خارج ازکشور تعیین شده مرجع رسیدگی به تجدیدنظر دادگاه تجدید نظر مرکز استان است. مهلت درخواست اعاده دادرسی نیز همانند واخواهی و تجدید نظر برای اشخاص مقیم ایران بیست و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دوماه می‌باشد شروع این مدت نسبت به آرای حضوری قطعی از تاریخ ابلاغ آن‌ها و نسبت به آرای غیابی از تاریخ انقضای مهلت واخواهی و درخواست تجدیدنظر می‌­باشد. اعاده دادرسی اصلی عبارت است از اینکه متقاضی اعاده دادرسی به طور مستقل آن را درخواست نماید و اعاده دادرسی طاری عبارت است از این که در اثنای یک دادرسی، حکمی به عنوان دلیل ارائه شود و کسی که حکم یاد شده علیه او ابراز گردیده نسبت به آن درخواست اعاده دادرسی نماید». اگر در خصوص دعوای رای صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رای شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد می‌تواند نسبت به آن رای اعتراض نماید. اعتراض اصلی که عبارت است از اعتراضی که ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد و اعتراض طاری یا غیر اصلی که عبارت است از اعتراض یکی از طرفین دعوا به رئیس سابق در یک دادگاه صادر شده و طرف دیگر برای اثبات مدعای خود در اثنای دادرسی آن را ابراز نموده است.

متن کامل نوشته در سایت صلح: مرجع حقوقی ایران

  منبع بلاگ

  صلح: مرجع حقوقی ایران

  صلح: مرجع حقوقی ایران

  مرجع کلیه نیازهای حقوقی کشور

   نظرات