آشنایی با قانون ۵۰-۵۰ در تصادفات

آشنایی با قانون ۵۰-۵۰ در تصادفات

۵۰ درصد این خسارت از طریق بیمه شخص ثالث طرف مقابل جبران می‌شود. برای جبران مابقی خسارت‌های وارد شده اگر خودروهای زیان دیده تحت پوشش بیمه بدنه باشند، خسارت از طریق بیمه بدنه شخص زیان دیده جبران می‌شود. توجه داشته باشید برای دریافت خسارت از طریق بیمه بدنه مبلغی از هزینه جبران خسارت پس از کارشناسی و ارزیابی خسارت وارد شده به خودرو به عنوان فرانشیز کسر خواهد شد. اگر در تصادفات ۵۰-۵۰ خودرو تحت پوشش بیمه بدنه و بیمه ثالث نباشد جبران خسارت چگونه است؟ فرد مقصر تحت پوشش بیمه بدنه و بیمه ثالث نباشد، راننده زیان دیده برای جبران خسارت ناشی از تصادف باید از طریق شورای حل اختلاف برای دریافت خسارت پیگیری نماید. یکی از انواع این بیمه نامه‌های کوتاه مدت بیمه بدنه خودرو مبتنی برزمان است.

متن کامل نوشته در سایت آوانس

منبع بلاگ

آوانس

آوانس

هوشمندی در حمل و نقل

    نظرات